Abraham – Os teus olhos são os teus primeiros juízes